Ga naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden RouteLogic

De dienst "RouteLogic" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door RouteLogic B.V. hierna te noemen als RouteLogic. Aan het gebruik van RouteLogic zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door RouteLogic te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door RouteLogic schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

 1. Met RouteLogic kunt u routeplanningen maken.
 2. Om RouteLogic te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond en uw e-mailadres is bevestigd, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken. 
 3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. RouteLogic mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij RouteLogic heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. 
 4. Met RouteLogic worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van RouteLogic voor meer informatie.
 5. Door klant te worden bij RouteLogic stemt u er ook mee in dat RouteLogic uw naam en bedrijfslogo mag gebruiken op haar website, in haar marketing of andere commerciële uitingen. 

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden RouteLogic te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. Indien RouteLogic constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag RouteLogic zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 
 3. Indien naar het oordeel van RouteLogic hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RouteLogic of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is RouteLogic gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. RouteLogic is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is RouteLogic gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. 
 5. RouteLogic kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart RouteLogic van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. RouteLogic spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn. Op werkdagen van 8.30u t/m 17.00u is RouteLogic bereikbaar voor eventuele vragen of het doorgeven van eventuele storingen.  Buiten deze tijden is Routelogic alleen bereikbaar en beschikbaar voor het leveren van support als er een aparte service level overeenkomst wordt afgesloten met RouteLogic.
 2. RouteLogic wordt actief onderhouden. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal RouteLogic dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 3. RouteLogic mag van tijd tot tijd de functionaliteit van RouteLogic aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist RouteLogic zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De dienst RouteLogic, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van RouteLogic. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van RouteLogic, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). RouteLogic heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 3. Indien u informatie stuurt naar RouteLogic, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 4. RouteLogic zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via RouteLogic, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of RouteLogic daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal RouteLogic zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

 1. Het gebruik van RouteLogic is gratis. Mocht u gebruik willen maken van de extra functionaliteiten van RouteLogic dient u hiervoor te betalen. U kunt hiervoor een jaaar- of maandabonnement afnemen. Het versturen van e-mails (notificaties aan klanten) is inbegrepen bij elk abonnement. Het versturen van een SMS-bericht naar klanten is optioneel, hiervoor wordt €0,15 per SMS bericht in rekening gebracht.
 2. Betaling kan worden verricht via iDeal, Creditcard of bankmachtiging.
 3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 4. Zodra er in RouteLogic een extra voertuig wordt toegevoegd zal gebruiker een betalingsverplichting aangaan. Het extra voertuig of de extra voertuigen worden automatisch in rekening gebracht. Dit wordt in de applicatie ook duidelijk aangegeven. Wanneer gebruiker dit ongedaan wenst te maken brengt RouteLogic € 15,- excl. BTW administratieve kosten per voertuig in rekening. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. RouteLogic is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk bij RouteLogic meldt.
 3. In geval van overmacht is RouteLogic nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt voor onbepaalde tijd.
 2. Indien u als bedrijf of consument een abonnement aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal ingaan op de einddatum van het abonnement dat u heeft afgesloten. Bij een maandabonnement is dit na een maand gerekend vanaf de datum van het aanschaffen van het abonnement. Bij een jaarabonnement is dit een jaar na het aanschaffen van het abonnement. Er wordt geen restitutie verleend over de periode na opzegging tot het einde van uw abonnement. 
 3. Jaarabonnementen worden jaarlijks en maandelijkse abonnementen worden maandelijks automatisch verlengd. 
 4. RouteLogic kan de overeenkomst beëindigen indien u twaalf maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
 5. Op verzoek en tegen meerprijs kan RouteLogic u een kopie van de opgeslagen data verschaffen. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

 1. RouteLogic mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.
 2. RouteLogic zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via haar website zodat u daar kennis van kunt nemen. 
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met RouteLogic worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin RouteLogic gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door RouteLogic wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. RouteLogic is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die RouteLogic of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
Test of jouw bedrijf klaar is voor routeplanning
Rijd je routes met meerdere wagens en chauffeurs?
Rijd je routes vanuit meerdere depots?
Moet je lastig vervoerbare goederen verzenden? Denk aan grote goederen zoals banken of versproducten die verkoeld vervoerd moeten worden.
Is het belangrijk dat je goederen gekoeld vervoerd worden?
Zijn standaard vervoerders, zoals PostNL en DPD, te beperkt voor jouw bedrijf?
Benieuwd naar de uitslag? Laat eerst je e-mailadres achter!
Benieuwd naar de uitslag? Laat eerst je e-mailadres achter!